Interne geluidisolatie

Nieuwbouw

In het Bouwbesluit zijn eisen opgenomen voor de luchtgeluid- en contactgeluidisolatie tussen verschillende woningen (geschakelde woningen en/of tussen appartementen et cetera in woongebouwen). Bij nieuwbouw dient de geluidisolatie minimaal het niveau van het Bouwbesluit te behalen.

interne geluidisolatie luchtgeluid contactgeluid

PhysiBuild kan opdrachtgevers adviseren door middel van jarenlange ervaring, in combinatie met productkennis en de praktijkrichtlijnen voor woningen en woongebouwen.

Ook voeren wij opleveringsmetingen (controlemetingen) uit om te controleren dat de bouw correct is uitgevoerd en inderdaad voldoet aan de gestelde eisen.

Geluidisolatie tussen woningen is zeer belangrijk tijdens het ontwerp- en bouwproces, omdat problemen op dit gebied naderhand moeilijk zijn op te lossen, de oplossingen zeer kostbaar zijn en ruimte in beslag nemen (ruimten in de woning worden hierdoor kleiner).

Bestaande bouw

Ook bij bestaande gebouwen worden wij regelmatig ingeschakeld in geval van geluidoverlast, bij het aanvragen van een splitsingsvergunning, bij splitsing van een woning in meerdere wooneenheden of bij het aanvragen van een omzettingsvergunning (onttrekkingsvergunning) bij omzetting van een woning naar kamerverhuur. 

In deze situaties kunnen we middels geluidmetingen conform de NEN5077 controleren wat het niveau van de geluidisolatie is, en adviseren welke maatregelen er eventueel getroffen dienen te worden om de geluidoverlast te verhelpen, c.q. te voldoen aan de gestelde eisen aan de geluidisolatie.

Utiliteitsbouw

Binnen de utiliteitsbouw (kantoren, scholen, gezondheidszorg etc.) is de interne geluidisolatie tussen verschillende ruimten van groot belang voor een gezond gebruik en voldoende spraakprivacy (speechprivacy). Tijdens de ontwerpfase van een gebouw kunnen wij richtlijnen geven voor een goed en gezond gebruik. Ook kunnen wij adviseren over de te treffen bouwkundige voorzieningen: wandopbouw, drukschotten boven verlaagde plafonds, deuren, kierdichting en valdorpels. In bestaande situaties waar zich problemen voordoen mbt speechprivacy kan PhysiBuild geluidisolatie-metingen in combinatie met visuele inspecties uitvoeren om de oorzaak te achterhalen, en kunnen we vervolgens adviseren over de te behalen verbeteringen/oplossingen.

luchtgeluid luchtgeluidisolatie luchtgeluid-isolatie contactgeluid contactgeluidisolatie contactgeluid-isolatie interne geluidwering geluidisolatie geluidisolatiemetingen geluidmetingen woningsplitsing geluidoverlast geluidsoverlast woningscheiding interne geluidisolatie geluidisolatie-metingen geluidsmetingen splitsingsvergunning geluidplan geluidsplan NEN5077 NEN 5077 metingen appartementsrechten splitsing appartement rechten woningsplitsing Huisvestingsverordening omzettingsvergunning onttrekkingsvergunning kamerverhuur visuele inspectie speechprivacy spraakprivacy privacy