Portfolio-W092_Hoevelaken_geluidbelasting-gevel-wegverkeer

Woning te Hoevelaken

geluidbelasting wegverkeer
geluidbelasting gevel WinHavik wegverkeer

Op basis van een digitale ondergrond en de verkeersintensiteiten op de voor deze woning relevante wegen is een akoestisch rekenmodel in het programma WinHavik opgesteld. Aan de hand van het rekenmodel is de te verwachten geluidbelasting (t.g.v. wegverkeer) op de gevels van deze te realiseren woning berekend. De geluidbelasting is getoetst aan de grenswaarden zoals opgenomen in de Wet geluidhinder.

Ontwerp: Dutch Design Studio te Barneveld

wegverkeerslawaai berekeningen geluid bouwakoestiek voorkeursgrenswaarde geluidbelasting gevel WinHavik